BIH: Nužan je zajednički rad na promociji programa poticaja za zapošljavanja Roma

Većina socijalnih radnika, ali i romskih predstavnika iz vlasti i nevladinog sektora, smatra da je zapošljavanje, uz obrazovanje, preduslov inkluzije Roma. Jer, ako čovjek nije radno angažiran, bar na legalan način ne može osigurati ni stambene ni druge društvene uslove života. No, bez obzira na to, akcijski planovi za rješavanje problema Roma za tu svrhu su počeli sa realizacijom kasnije nego drugi akcijski planovi. U Bosni i Hercegovini do sada je usvojeno devet lokalnih akcijskih planova za potrebe Roma. Planovi se dobrim dijelom naslanjaju na državnu strategiju, ali su precizniji i prilagođeni sredini u kojoj se realizuju: putem njih lokalne zajednice, općine u suradnji sa nevladinim sektorom, mogu preciznije detektirati potrebe svake zajednice. U skladu sa Akcijskim planom za zapošljavanje Roma u BiH, na entitetskim nivoima pokrenuti su putem Zavoda za zapošljavanje, a u Federaciji i kantonalnih zavoda, linije pomoći za zapošljavanje Roma koje osiguravaju sredstva odnosno poticaje poslodavcima, kao i poticaje za samozapošljavanje. Ovi programi postoje za sve građane, ali je specifikum o kojem ćemo govoriti u ovom tekstu upravo linija za zapošljavanje Roma.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Autor: R.U.
Izvor: Romski Portal Udar

🔥0