Srbija: Povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma

Još jedan Svjetski dan Roma, koji se 8. travnja obilježava širom svijeta, Romi u Srbiji će dočekati kao pripadnici jedne od najmarginaliziranih i najdiskriminiranih društvenih grupa. Nizak obrazovni nivo, nezaposlenost, neadekvatni uslovi stanovanja, težak materijalni položaj, otežan pristup osobnim dokumentima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti jesu izazovi sa kojima se Romi u Srbiji i dalje često susreću.

Unatoč izvjesnom napretku koji je posljednjih nekoliko godina postignut u području ostvarivanja i zaštite pojedinih prava, Romi se i dalje svakodnevno suočavaju sa preprekama koje im znatno otežavaju ili potpuno uskraćuju pristup određenim pravima. Tako se i dalje rađaju djeca koja se zbog neadekvatnih propisa ne mogu upisati u matičnu knjigu rođenih odmah poslije rođenja i koja zbog toga u najosjetljivijem životnom dobu ostaju van sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Položaj romske djece naročito je zabrinjavajuć i zbog toga što se ona nalaze u mnogo većem riziku da će prerano napustiti obrazovanje i/ili da će postati žrtva dječjih, ranih i prisilnih brakova. Socijalna isključenost, diskriminacija, segregacija, netolerancija i predrasude negativne su pojave koje se isuviše često vezuju za Rome.

Društvo u kojem se pripadnici jedne od najbrojnijih nacionalnih manjina nalaze u toliko lošijem položaju u odnosu na većinsko stanovništvo ni u kom slučaju ne može se smatrati uspješnim. Stoga, Praxis poziva sve institucije da posvete više pažnje brojnim problemima sa kojiima se Romi suočavaju kao i da ulože više napora da se izmijene neadekvatni propisi i iskorijene loše prakse i diskriminacija, jer bez toga ne može doći ni do unapređenja položaja Roma.

Izvor: praxis.org.rs

🔥1