Natječaj ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2017. godinu

Na temelju Odluke osobe ovlaštene za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa udruga u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2017. godinu od 15. rujna 2017. godine (KLASA: 230-01/17-01/01, URBROJ: 50450-02/02-17-01) i sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/2015.) Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu programa
u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2017. godinu

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2017. godinu koji je namijenjen za dodjelu udrugama u svrhu provedbe programa putem ovog natječaja iznosi 100.000,00 kuna. 

Najniži godišnji iznos koji udruga može zatražiti po pojedinačnom programu je 25.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna. Udruga može poslati samo jednu prijavu na Natječaj.

Vremensko trajanje provedbe cjelokupnog programa je tri godine. Za svaku godinu provedbe programa sklapa se poseban ugovor.

Programske aktivnosti trebaju se provoditi isključivo u Republici Hrvatskoj.

2.         PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROGRAMA

šifra    prioriteti

P-1 POTICANJE UKLJUČENOSTI ŽENA I MLADIH S INVALIDITETOM U JAVNI I POLITIČKI ŽIVOT
P-2 POTPORA MLADIMA U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Više o samom natječaju na poveznici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

🔥1