Srbija: Podrška reformi obrazovanja iz fondova EU-a

Foto: Bojan Cvejić
Autor: FoNet

Srbija će iz europskih fondova dobiti financijsku podršku od 27.4 miliona eura za reformu Reforma obrazovanja – jačanje veze sa sektorom zapošljavanja i socijalnog uključivanja u razdoblju od 2017-2019. godine, priopćila je delegacija EU-a u Beogradu.

Ova podrška usmjerena je na unapređenje kvaliteta, pravednosti i relevantnosti sistema obrazovanja, sa ciljem usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, kao i standardima, politikama i praksama Europske unije, sa posebnim naglaskom na pitanja obrazovanja na manjinskim jezicima i učenika/ca romske nacionalnosti.

Ovom podrškom fokus se stavlja na uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, kao i obuku nastavnika za realizaciju nastavnog plana i programa orijentiranog ka ishodima, kako bi se unaprijedile vještine, znanja i kompetencije učenika, a time i njihova zapošljivost na tržištu rada.

Takođe, podrška će biti usmjerena i na realizaciju obaveza Republike Srbije u pogledu obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, kao i integracije pripadnika romske nacionalne manjine.

Podrškom primjeni mjera sadržanih u Akcijskom planu za Poglavlje 23 i Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025, podržati će se povećanje obuhvata ovih učenika/ca i kvalitet njihovog obrazovanja.

Specifični ciljevi:

1. unapređenje kvaliteta procesa nastave i učenja u cilju povećanja vještina, znanja i kompetencija učenika,
2. unapređenje kvaliteta obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina,
3. unapređenje uslova za učešće učenika i učenica romske nacionalnosti u predfakultetskom obrazovanju (uključujući smanjenje osipanja),
4. uspostavljanje socijalnog partnerstva usmjerenog na povezivanje obrazovanja i tržišta rada, kroz zakonodavni i institucionalni okvir sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Opći cilj pomoći EU jeste podrška Vladi Republike Srbije da realizira reformu sistema obrazovanja, zasnovanu na Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Godine.

Izvor: danas.rs

0