IZVJEŠTAJ MEDIJIMA O LEGALIZACIJI

Autor: Čedo Todorovic

Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma “Ludari” rumunjskog porijekla poslalo nam je izvještaj za medije o legalizaciji objekata u romskome naselju Mjesnog Odbora “Josip Rimac”.  Izvještaj za medije prenosimo u cijelosti.

IZVJEŠTAJ MEDIJIMA O LEGALIZACIJI

U Slavonskom Brodu 22.01.2016.

Poštovani!

Ja Robert Radić predsjednik Udruženja Roma „Ludari“ rumunjskog porijekla RH, od 2000g, pokretač sam legalizacije objekata kao i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa zemljišta na kojem žive moji Romi u Slavonskom Brodu. Romi imaju dva riješena akta kao Romska nacionalna manjina za razliku od drugih manjina; Usvojenu Nacionalnu strategiju za Rome 2013-2020, te Dekadu Roma u kojima je regulirano uz ostale dužnosti i obveze da se sva Romska naselja moraju legalizirati i urbanizirati. Kako Romi žive u Slavonskom Brodu još od 1961 g, nisu imali riješeno stanje legalizacije u naselju. Romsko naselje se sastoji od dvaju naselja; Staro i novo naselje.

U starom naselju postoje objekti koji su sagrađeni u vrijeme komasacije, odnosno do 1968 godine i ne podliježu građevinskim dozvolama sada, ali se mora utvrditi stanje, a neke su se kuće proširile zbog obiteljskog stanja tako da su i pojedini tog naselja predali zahtjeve za legalizaciju. Predao sam u ime mještana 196 zahtjeva za rješenja o izvedenom stanju objekta bez ikakve druge dokumentacije, samo prazan zahtjev i biljege, takse, a netko potvrde o oslobađanju od naplate takse za cijelo Romsko naselje Mjesnog odbora Josip Rimac. U među vremenu ljudi su dobivali da nadopune zahtjeve za legalizaciju s odgovarajućom dokumentacijom snimak izvedenog stanja objekta, Ortofoto plan, i ostalo.

Međutim morao sam im opet slati zamolbu za odgodu jer saborski zastupnik na moju potražnju i inicijativu je dao potražnju mogućnosti prema donatorima financiranja legalizacije za romsko naselje Slavonski Brod. Što je urodilo rodom i plodom. 27.sjećnja 2015, započinje snimanje kuća: arhitektonski snimak i geodetski snimak kuća u Romskom naselju, sa 30.05.2015, završava snimanje 167 kuća kao što sam gore naveo stare gradnje, ali neke i sagrađene nakon 2011, koje ne podliježu sada ovom postupku legalizacije na ovaj način već cijelo kupnog procesa, i tijekom snimanja objekata tjedno se je slala dokumentacija prema Agenciji za ozakonjenje stambeno izgrađenih zgrada na daljnju provedbu i obradu.

Međutim grad Slavonski Brod je donio odluku nakon lokalnih izbora da će građani plaćati jednu (1) kn komunalni doprinos za legalizaciju što nas je to i obradovalo, nakon nekoliko mjeseci kasnije ljudi su počeli dobivati da plate zadržavanje stambeno izgrađene zgrade (kazna za izgrađenu kuću) što me je to obradovalo je konačno započelo legaliziranje objekata. Pa su ljudi plaćali veće iznose u obrocima na rate a, oni s manje kubikaže i određenog novca za plaćanje i u cijelosti. S posuđivanjem sredstava da se to sve može platiti u samo 30 dana roka. Međutim nakon toga nastaje problem, počelo se je dobivati plaćanje komunalnog doprinos netko kunu po kubiku metru kubnom, a netko 30kn što je to bilo užas za onoga što ima 500m3, a rečeno je jedna kuna za sve.

Nakon pojedinih intervencija koji su dobivali 30kn po kubiku ljudi su se vračali kućama nezadovoljni i dolazivati k meni za pomoć jer nisu bili tamo dobro saslušani te nisu dobivali dobre savjete da im se pomogne, tada sam osobno reagirao u gradskoj upravi i kao predstavnik svoje Udruge jer ti su ljudi i moji članovi Udruge i kao pokretač i suradnik za legalizaciju, savjetodavni odbor saborskog zastupnika Veljka Kajtazija pododbor za stambeno zbrinjavanje i stanovanje. Bio sam u istinu dobro prihvaćen u Uredu, te dobio odgovarajuće odgovore na pitanja zašto nekome kuna, a nekome 30kn. Kako je izrečeno u pravilniku kojeg ranije nismo znali. a niti nam je rečeno ni od koga, “Osoba koja je predala zahtjev za legalizaciju objekta mora imati prijavljeno prebivalište na objekat kojeg legalizira“ što to potvrđuje s potvrdom o prebivalištu da bi imao pravo na jednu kunu.

Međutim takav uvjet nije nam rečen, a niti smo na to ukazani jer grad Slavonski Brod jako dobro znaju da zemljište u naselju nije regulirano, a niti provedeno jer pravo vlasništva na zemlju sa nekadašnjeg „Agrokombinata Jasinje„ koje je predalo u pretvorbu 1997, odreklo se je toga zemljišta ,a preuzela Agencija za upravljanjem državnom imovinom, sada ima Republika Hrvatska i Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima pravo s tim na upravljanje. Međutim ranije Geodetska kuća „Agotić“ je odradila 2005 snimanje naselja.

Grad Slavonski Brod je naručio parcelaciju tog zemljišta, a odradio je GEOKOD Slavonski Brod, isto tako to još nije do dan danas provedeno u uredima katastra da se mogu dobivati rješenja o kućnom broju pa da se ljudi mogu prijavljivati na svoje kuće i da dobiju osobne iskaznice nna tim kućama i parcelama. Međutim ranijim popisom stanovništva su se utvrđivali neformalni kućni brojevi da anketari znaju gdje koga pronaći i upisivati. Temeljem konsultacija i našeg dogovora sa službenicima Policijske postaje i Županijskog ureda za katastar uspio sam dogovoriti da Romi dobiju potvrde o kućnom broju na čestice kojoj žive pa su s time neki uspjeli prijaviti i promijeniti osobnu na svoju kuću jer su ranije bili prijavljeni kod roditelja ili rođaka. Ne znajući za ovu nadolazeću nevolju o komunalnom doprinosu. Ranije sam također predložio na gradu imenovanje ulica da se mogu dodijeliti kućni brojevi međutim od 2005 do dan danas nije doneseno. I sada se stvaraju problemi da ljudi ne mogu poplaćati komunalni doprinos za svoje objekte u kojima žive godinama.

Moj prijedlog je da se pokrene politička volja i svakome tko je predao zahtjev za rješenje o izvedenom stanju za svoj objekat 2013, odobri plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu jedne kune jer je grad o izglasao na svojim sjednicama sa vijećnicama i to je regularno. Oni koji imaju sada prijavljeno prebivalište na svoju kuću nakon predaje zahtjeva za legalizaciju da im se odobri plaćanje po kunu, a oni koji nažalost još ne mogu dobiti potvrde o kućnom broju na svoju kuću da im se izađe na teren i utvrde dali žive ili ne žive u tom objektu kojeg je prijavio za legaliziranje.

Tražimo da se organizira HITAN sastanak u Gradu Slavonskom Brodu povodom ovog pitanja i riješi ovaj problem u interesu za Romsku populaciju.

Da sastanku prisustvuje; saborski zastupnik Veljko Kajtazi sa bliskim njegovim suradnicima, te također Vijeće Romske nacionalne manjine grada Slavonskog Broda,

Inicijator ovog sastanka Robert Radić kao suradnik saborskog zastupnika,i kao dugogodišnji predsjednik Udruženja Roma „Ludari“ od 2000 godine i borac za ljudska Romska prava.

Sa temama;

  • Poboljšavanje kvalitete života Roma u gradu Slavonskom Brodu
  • Legalizacija objekata, parcelacija ,imenovanje ulica i imovinsko pravni odnosi.
  • Priključci na postojeću vodovodnu i elektro mrežu
  • Plaćanje komunalnog doprinosa i vodenog doprinosa, zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata,
  • Obrazovanje kroz osnovno školstvo, srednje školstvo i prakse
  • zapošljavanje Roma javni radovi (Romske Udruge koje su aktivne da preuzmu javne radove Romi za Rome)
  • odvodni kanali kroz romsko naselje kao i odvodni kanali u domenu vodo-privrede
  • otklanjanje pasa lutalica sa ulica opasne za život mještana

Na sastanku tražimo prisustvovanje svih mjerodovnih pročelnika određenih institucija po navedenim temama

Predsjednik URLRP i suradnik saborskog zastupnika Veljka Kajtazija

Robert Radić

 

0