Natječaj EU u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020 – potpora nacionalnim platformama Roma (ograničeni poziv)

Cilj ovog Poziva je potpora uspostavljanju ili jačanju i restrukturiranju nacionalnih konzultativnih procesa u zemljama članicama putem nacionalnih platforma Roma kojima upravlja nacionalne kontakt točke za Rome. Nacionalne platforme Roma trebale bi potaknuti i osigurati dijalog i razmjene, promovirati međusobno učenje, suradnju i utjecaj u provedbi i praćenju među nacionalnim dionicima, te je uključivanje Roma u platforme, posebno žena i mladih, preduvjet.

Raspoloživa sredstva u sklopu ovog natječaja su 1.755.000 Eura, a najveći iznos za pojedinačni projekt je 65.000 Eura uz napomenu da svaka nacionalna kontakt točka za Rome može dostaviti samo jednu prijavu.

Poziv je otvoren do 17. prosinca 2015.

Više o ovom pozivu možete pročitati ovdje .

Program Šalter

0