Europska komisija objavila je natječaj u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) za 2015., čiji cilj je promicanje demokracije i ljudskih prava putem podrške inicijativama civilnog društva

Globalni cilj poziva je doprinijeti promicanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te jačanju međunarodnog okvira za promicanje i zaštitu ljudskih prava, pravde i vladavine Zakona, a putem podrške organizacijama civilnog društva. U tom smislu prihvatljivi prijavitelji su:

  • Pravne ili fizičke osobe
  • Neprofitne organizacije
  • Specifične organizacije poput: organizacija civilnog društva, uključujući nevladine organizacije i nezavisne političke zaklade, organizacije u zajednici, privatni sektor, agencije, institucije, organizacije i mreže na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini,
  • Nacionalna, regionalna i međunarodna parlamentarna tijela.

Ovaj poziv podijeljen je u 5 lotova:
Lot 1: Podrška organizacijama zaštitnika ljudskih prava koji rade na lokalnoj razini – iznos sufinanciranja je od 250.000 do 1.000.000 €
Lot 2: Doprinos praćenju i učinkovitoj provedbi posebnih međunarodnih konvencija – 800.000 €, max. 1.500.000 €
Lot 3: Podrška u području borbe protiv smrtne kazne – 800.000 €, max. 1.500.000 €
Lot 4: Podrška migrantima, uključujući tražitelje azila u trećim zemljama, interno raseljenih osoba i osoba bez državljanstva – 250.000 €, max. 1.000.000 €
Lot 5: Podrška djeci povezanih s oružanim snagama, skupinama i drugim organizacijama koje utječu na oružano nasilje – 250.000 €, max. 1.000.000 €.

Rok za dostavu prijava je 1. listopada 2015.

Detaljnije informacije o natječaju i dokumentaciji dostupne su ovdje .

2