Konferencija mladih Roma i Sinta

Konferencija mladih Roma i Sinta u Beogradu

BEOGRAD- Romski centar za promicanje I zaštitu ljudskih prava je prisustvovao na međunarodnoj konferenciji za mlade Rome I Sinte dana 08 i 09.12.2014 godine u Beogradu. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Međunarodne organizacije OSCE-a i ODIHR. Na konferenciji je prisustvovalo više od 40 mladih Roma I Sinta. Na Konferenciji se raspravljalo o položaju mladih Roma i Sinta, te se predlagale mjere kako ojačati romsku zajednicu kroz aktivno učestvovanje mladih Roma i Sinta u političkom i nevladinom sektoru.

Konferecija organizirana pod pokroviteljstvom OSCE-a i ODIHR sakupila je mlade Rome i Sinte te žene da raspravljalju predlažu mjere I moguća rješenja o sigurnosnom pitanju, socio-ekonomskom pitanju te o zašititi okoliša.

Na konferenciji je zaključeno da učešće Roma I Sinta, te žena Romkinja nije dovoljna, te bi se trebalo raditi na što većem uključivanju u odlukama važne za položaj mladih Roma i Sinta, te žena Romkinja, ten a što većem uključivanju u političkim procesima.

Mladi Romi I Sinti bi trebali raditi na poboljšanju sigurnosti romske zajednice, te raditi na kampanji sprječavanja trgovine ljudi, krađe i trgovine ljudskim organima, što je postalo učestalo na području Europe.

Od siječnja 2015 godine Srbija preuzima predsjedavanje OSCE-om, te preuzima svu obvezu rješavanja pitanja mladih Roma i Sinta, te žena romkinja iz regija OSCE-a.

Izvor:

http://www.romskicentar.com

0