Vlada na telefonskoj sjednici preraspodijelila 600.000 kuna

Vlada na telefonskoj sjednici preraspodijelila 600.000 kuna

Vlada je predložila Amandman kojim se preraspodjeljuju sredstva u svoti od 600.000 kuna za posebne programe i poticaje obrazovanja nacionalnih manjina.

04.09.2014., Zagreb - U Banskim dvorima odrzana je redovita sjednica Vlade RH. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

04.09.2014., Zagreb – U Banskim dvorima odrzana je redovita sjednica Vlade RH.
Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu s koje je uputila amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. te na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2014. godinu. Vlada je također dala prethodnu suglasnost predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i na tekst Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te amandmane Hrvatskog sabora, Odbora za zakonodavstvo, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi, priopćili su iz Banskih dvora.

Na temelju rasprava iznesenih u saborskim odborima i zaprimljenih zahtjeva proračunskih korisnika, Vlada je predložila Amandman kojim se preraspodjeljuju sredstva u svoti od 600.000 kuna za posebne programe i poticaje obrazovanja nacionalnih manjina.

Manje novca za stipendije Romima

Vlada je također prihvatila amandman Kluba zastupnika nacionalnih manjina sukladno kojem se u Prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna za 2014. na aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta A679066 Stipendije za studente Rome ukupan iznos od 346.000,00 kuna smanjuje se za 106.500 kuna. Predlaže se da se ova sredstva tj. iznos od 106.500 kuna prenamjeni u svrhu obrazovanja odraslih osoba romske nacionalnosti, odnosno plaćanja školarina pučkim otvorenim učilištima.

Navedeno će se provesti tako da se za 106.500 kuna umanji aktivnost A679067 Stipendije za studente slabijega socio-ekonomskog statusa te da se za navedeni iznos poveća aktivnost A580014 Razvoj sustava obrazovanja odraslih.

Dug opće države u 2014. 82 posto BDP-a

Vlada je u Hrvatski sabor također uputila dva amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2014. godinu. Prvim amandmanom dodaje se novi članak 3. kojim se, u članku 30. mijenja 1. stavak tako da glasi da će u 2014. godini dug opće države, u skladu s Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa 2010. godine, iznosit će do 82 posto od ukupnog bruto domaćeg proizvoda u 2014. godini. Člankom se ujedno posredno mijenja i definicija državnog duga, koji se od 2014. objavljuje i prati prema Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa 2010.(ESA2010). Ovi izračuni koriste se u procedurama ekonomskog upravljanja na razini Europske unije, a sadašnja je definicija duga opće države znatno šira u odnosu na prethodnu definiciju državnog duga.  Drugi amandman odnosi se da time dosadašnji članci 3., 4. i 5. postaju članci 4., 5. i 6.

Vlada je prihvatila amandman na članak 13. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, zastupnice Marije Lugarić i zastupnika Peđe Grbina, kojim se predlaže da se uzdržavanim članovima uže obitelji, u svrhu korištenja osobnog odbitka, smatra i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera te bivši izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje.

Primici poslijediplomanata oslobođeni oporezivanja

Vlada, s ciljem poticanja znanstvenika i znanstvenih organizacija na prijavljivanje i sudjelovanje u europskim znanstvenim projektima, te poticanja i zadržavanja znanstvenika i visokoobrazovanih hrvatskih građana, djelomično prihvatila amandman zastupnika Valtera Boljunčića na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, odnosno, prihvatila je onaj dio koji se odnosi na oslobođenje od oporezivanja primitaka, osim primitaka koji se smatraju oporezivim dohotkom iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak, a koji se isplaćuju poslijediplomantima i poslijedoktorandima, ako se isplaćuju iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima, a odnose se na pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa. Vlada je ovlastila ministra financija da pravilnikom propiše visine neoporezivih iznosa i vrste porezno priznatih troškova, vjerodostojne isprave na temelju kojih se odobravaju troškovi te oblik i sadržaj evidencija i izvješća o ostvarenim primicima namijenjenih pokriću troškova. Ovim se prijedlogom, pod istim uvjetima kao i za redovite učenike i studente, osim za učenike i studente na redovitom školovanju na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, oslobađaju od oporezivanja stipendije studenti na poslijediplomskim studijima.

Vlada je prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi, s Konačnim prijedlogom zakona. Radi se o amandmanima Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, koji se podnose radi nomotehničkog uređenja odnosno dorade izričaja.

Izvor:

http://www.24sata.hr